ROXTEC

MAGNUS HOLMBERG, VD

FAKTA

Roxtec utvecklar, tillverkar och säljer modulbaserade tätningslösningar för kablar och rör. Exempel på branscher och tillämpningsområden är varv, oljeindustri, process- och tillverkningsindustri, byggnation, energi och telekom. Roxtec har försäljning på 80 geografiska marknader genom 28 dotterbolag och ett växande antal distributörer och agenter.

Roxtec är en del av Mellby Gård sedan 2006. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Hans Stråberg (ordförande), Rune Andersson och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Karlskrona
  • Omsättning 2021: 2 027 MSEK
  • Årsanställda: 820
  • Ordförande: Hans Stråberg

www.roxtec.com

ROXTEC OM 2021

ROXTEC SER MÖJLIGHETER I ALLA RIKTNINGAR

Trots en osäker inledning på året, och en marknad präglad av materialbrist, höga råvarupriser och prishöjningar från leverantörer, utvecklades Roxtec starkt i takt med den globala återhämtningen. Successiv återstart på de viktigaste marknaderna under 2021 bidrog till att Roxtecs försäljning ännu en gång nådde tvåmiljardersträcket. Nya offensiva mål för 2025 fastställdes under året och ska uppnås med nya produkter och större personalstyrka. 

Det har funnits en väldig dynamik i marknaden hela året. Vi märkte tidigt av en ökad efterfrågan på de asiatiska marknaderna, därefter tog det fart i Europa och året avslutades med en stark spurt i Nordamerika.

Rörelserna i marknaden medförde att Roxtec mer aktivt har arbetat med att hantera leverantörs- och logistikutmaningar under året. Bolaget genomförde även en översyn av sin prissättning med flera nya prisjusteringar som följd.

 STABILT OCH OSTADIGT PÅ SAMMA GÅNG 

Roxtec levererar kompletta tätningslister för användning på land, till havs och under jord till en rad olika branscher. För affärsområdet Industry & Infrastructure taktade utvecklingen på jämnt och stabilt under året, med en underliggande förväntan om att marknaden kommer att ta fart igen under 2022.

Power & Process Industries utvecklades starkt 2021. Framför allt Kina gjorde betydande investeringar i offshorevindkraft med stora beställningar månad efter månad. Efterfrågan från kärnkraftsindustrin i USA var fortsatt stor, medan investeringarna i olja och gas var väsentligt lägre under året.

Kryssningsfartygsindustrin visade fortsatt på utmaningar. För Marine & Offshore var marknaden oberäknelig då tyska och finska tillverkare drog ner på takten samtidigt som kunder i södra Europa arbetade med full kraft och fart.

 ROXTEC SÄTTER NYA MÅL 2025 

De senaste årens försäljning i kombination med förändringarna i marknaden resulterade i ett nytt uttalat försäljningsmål för Roxtec. 2025 ska försäljningen uppgå till 3 miljarder kronor.

– Att vi når över 2 miljarder kronor i försäljning 2021 har gett oss vittring på försäljningsrekordet. Det planerar vi nu att överträffa med råge 2025.

För att nå dit ska Roxtec satsa på tre utvecklingsområden; Produktutveckling, kundupplevelse och värdeskapande tjänster. Redan 2022 ska Roxtec göra kraftfulla satsningar på att rekrytera inom försäljning och stödfunktioner samt utveckling.

– Vi ser att det finns möjligheter för Roxtec i alla riktningar och vi måste redan nu satsa rejält för att nå målet. Det kommande året räknar vi med att anställa 90 nya medarbetare.

DIGITALISERING OCH NY LAGSTIFTNING

Fortsatt tillväxt handlar om digitalisering och service. Roxtec behöver fånga upp fler affärer genom att identifiera, samla och presentera produktdata och stärka närvaron i fler kanaler. 2021 lanserade Roxtec ytterligare mjukvara i sin digitala produktportfölj för att kunderna själva ska kunna hålla reda på installation, inspektion och dokumentation. Roxtec Transit Operate™ är en så kallad mjukvara som tjänst (SaaS) som möjliggör registrering och översikt av alla genomföringar samtidigt som den säkerställer och dokumenterar kvaliteten på installationerna. Idag erbjuder Roxtec även de digitala produkterna Roxtec Transit Designer™ och Roxtec Transit Build™ för konstruktion och konfiguration.

Roxtec utför även service med inspektioner på plats, men få genomfördes 2021 till följd av tydliga besöksrestriktioner. Ny lagstiftning för sjöfartsklassning trädde i kraft 2021 och ställer ytterligare krav på inspektioner och dokumentation. Det öppnar nya möjligheter för Roxtec som är certifierade för inspektion av vattentäta kabelgenomföringar ombord på fartyg och offshoreanläggningar. Roxtec erbjuder även mjukvara för att ha kontroll på aktuell status och historik hos genomföringar.

HÅLLBARHET GER AFFÄRSMÖJLIGHET

Under 2020 initierade Roxtec ett mer strukturerat hållbarhetsarbete. I en hållbar omställning ligger Roxtecs bidrag framför allt inom att ”skydda liv och egendom”. Bolaget strävar även efter att minimera sin egen påverkan och identifierade tydliga mål för sitt hållbarhetsarbete under året för ökad cirkularitet och minskade koldioxidutsläpp. Exempel på detta är återanvändning av gummi i stället för att låta det bli till avfall.

– Vi har fått vårt första betyg av utvärderingssystemet EcoVadis så vi vet precis hur hållbarhetsarbetet ser ut just nu. Nästa steg blir att bryta ner arbetet i aktiviteter och åtgärder för att leva upp till målen. Vi har långsiktiga ägare som inte tror på att runda hörn utan de har förtroende för oss och att vi själva löser denna omställning på rätt sätt.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Magnus Holmberg tillträder som ny VD på Roxtec.

Roxtec sätter nytt försäljningsmål om 3 Mdkr för 2025.

Köp av ny fastighet i Tulsa, Oklahoma, USA, med inflyttning 2022 samt invigning av ny kontorsbyggnad i Karlskrona.