FERALCO

LUDOVIC HUITOREL
& STEPHEN CHILDS, VD:ar

FAKTA

Feralco är en av Europas största producenter av oorganiska vattenreningskemikalier, huvudsakligen olika slags aluminium- och järnsalter. Bolagets produkter används bland annat till att ge rent dricksvatten till mer än 120 miljoner människor. Produkterna används även vid behandling av avloppsvatten och i specialiserade industriella applikationer. Feralcos huvudkontor ligger i Helsingborg och gruppen har dotterbolag i åtta länder i Europa. Totalt har Feralco försäljning i 30 länder och produktion i 14 länder.

Feralco är en del av Mellby Gård sedan 2001. Mellby Gårds representant i styrelsen: Johan Andersson (ordförande).

  • Huvudkontor: Helsingborg
  • Omsättning 2018/2019: 1 149 MSEK
  • Antal anställda: 214
  • Ordförande: Johan Andersson

www.feralco.se

FERALCO OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– ÖVER EN MILJARD I OMSÄTTNING – GODKÄNT RESULTAT TROTS ÖKANDE RÅMATERIALPRISER

Feralco tillverkar och säljer produkter för vattenrening, främst oorganiska koagulanter. Efter nästan 20 år i Mellby Gårds portfölj passerade bolaget för första gången miljardvallen i omsättning och nådde 1 149 MSEK i total omsättning för 2018/2019.

Ökande priser på råmaterial var den största faktorn till att resultatet inte nådde upp till föregående års nivå, men tack vare ett effektivt arbete med prishöjningar och bibehållna kostnader utvecklades det andra halvåret resultatmässigt på ett mycket bra sätt. Strategin för framtida tillväxt är fortsatt inriktad på möjligheter till konsolidering av industrin och expansion i relaterade produkt- och serviceområden, främst genom attraktiva kompletterande förvärv.

Feralcos mål är att vara etta eller tvåa på de marknader i Europa som kännetecknas av hög mognadsgrad. Under året fortsatte tillväxten i enlighet med strategin med ytterligare ett förvärv, den här gången i Spanien.

Cirka 70 procent av Feralcos försäljning går till kommunala vattenreningsverk runt om i Europa. Bolaget har för närvarande verksamhet i samtliga större länder i Europa och har även försäljning till flera länder i Afrika. Förutom till vattenrening, går en del av försäljningen till pappers- och massaindustrin och övrig industri.

Feralco har varit en pålitlig vinstmaskin under Mellbys ägande. Givet marknadens karaktär av stabil men begränsad tillväxt är antalet parametrar som kan påverka resultatet kortsiktigt begränsade. Väder och årstider kan emellertid ha en signifikant påverkan, vilket de hade på ett positivt sätt föregående år. Årets resultat har påverkats av kraftiga ökningar av priser på råmaterial. Företaget har dock på ett snabbt och systematiskt sätt lyckats höja priserna, och under andra halvåret var lönsamheten tillbaka på en god nivå.

Vädret och årstiderna kan emellertid ha en betydande inverkan som under föregående räkenskapsår, och de oförutsedda och snabba prisökningarna för samtliga råvaror under detta räkenskapsår visar behovet av en fokuserad och flexibel organisation som ligger nära de olika geografiska marknadernas utveckling.

”Vår marknad är mogen och den organiska tillväxten är begränsad. Samtidigt är vi försiktiga när vi går på tillväxtmarknader. Behovet av vattenrening är stort och växer snabbt på många håll i världen, men det innebär också att det finns många andra aktörer på dessa marknader. Konkurrensen på dessa snabbt växande marknader är stor, vilket begränsar våra möjligheter att göra lönsamma investeringar där”, säger Stephen Childs, en av bolagets två vd:ar.

Stephen Childs leder Feralco tillsammans med Ludovic Huitorel. De har lett Feralco tillsammans i över tio år och båda understryker att Feralcos huvudmarknad är Europa och att det är där bolaget verkligen kan dra nytta av den marknadsledande ställning som bolaget har i många länder.

”Under det senaste året förvärvade vi det spanska företaget Gesitma S.L. som är specialiserat på industriell avfallshantering och har sitt säte i regionen La Rioja i norra Spanien. Gesitma är ett av de ledande oorganiska avfallshanteringsbolagen i Spanien och omsätter över fem miljoner euro, det och även om det inte är ett stort förvärv, är det strategiskt viktigt för oss”, säger Ludovic Huitorel.

Förvärvet ökar antalet produktionsenheter på den iberiska halvön från två till tre, och kommer att bredda Feralcos position samt stärka bolagets position inom avfallshantering.

Föregående år förvärvade Feralco det italienska företaget Braia S.r.l., ledande i Italien på oorganiska koagulanter som används i vattenrening och vid papperstillverkning. Under året har företaget effektivt integrerats i Feralco Italia.

”Det finns fortfarande utrymme att konsolidera den europeiska marknaden och vi har en pipeline med bolag som vi tittar på. Förutom konsolidering av vattenreningsmarknaden tittar vi även på möjligheterna att växa inom kompletterande industrigrenar där våra lösningar kan vara relevanta”, säger Ludovic Huitorel.

Han pekar också på att bolaget gjort flera investeringar i kärnverksamheten under året. Bland annat har kapaciteten i tillverkning av järnsalter ökats i både England och Frankrike.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Förvärv av det spanska bolaget Gesitma S.L. och framgångsrik integrering av det italienska bolaget Braia S.r.l.

Den totala omsättningen översteg för första gången en miljard svenska kronor.

Prishöjningar motverkade framgångsrikt kraftiga höjningar av råmaterialpriser.

Fortsatta investeringar i ny och kompletterande tillverkningskapacitet.