FERALCO

FAKTA

Feralco är en av Europas ledande producenter av oorganiska vattenreningskemikalier, huvudsakligen olika slags aluminiumoch järnsalter. Bolagets produkter används bland annat till att ge rent dricksvatten till mer än 120 miljoner människor. Produkterna används även vid behandling av avloppsvatten och i specialiserade industriella applikationer. Feralcos huvudkontor ligger i Helsingborg och gruppen har dotterbolag i åtta länder i Europa. Totalt har Feralco försäljning i 30 länder och produktion i 18 länder.

Feralco är en del av Mellby Gård sedan 2001. Mellby Gårds representant i styrelsen är Mikael Helmerson (ordförande).

  • Huvudkontor: Helsingborg
  • Omsättning 2021: 1 445 MSEK
  • Årsanställda: 250
  • Ordförande: Mikael Helmerson 

www.feralco.se

FERALCO OM 2021

RENAR VATTEN I HELA EUROPA

Feralco tillverkar oorganiska koagulanter. Det är kemiska föreningar av främst aluminium och järn. Dessa tillsätts vid vattenrening och de fungerar enkelt uttryckt så att de binder föroreningar så att de kan separeras bort. Kunderna är främst vattenreningsverk men även pappers-, massa- och övrig industri. Bolaget är ledande i sin bransch i Europa och säljer även till en rad andra länder, särskilt i Afrika.

Marknaden i Europa är mogen och växer inte nämnvärt. Samtidigt är den i flera länder fragmenterad med många mindre aktörer. Som ett av de ledande företagen i Europa har Feralco möjlighet att konsolidera marknaden genom förvärv, och på så vis stärka sin position ytterligare.

VÄXER I TYSKLAND OCH FRANKRIKE

Under 2021 gjordes två förvärv. I juni köpte Feralco det tyska företaget Venator Wasserchemie med produktion i tre tyska städer och en samlad omsättning på cirka 200 MSEK. Tyskland är den största marknaden i Europa och förvärvet innebär att Feralco mer än fördubblar sin storlek i landet samt utökar produktportföljen.

– Det är inte lönsamt att transportera våra produkter över längre sträckor eftersom de är lösta i vatten. Därför är det viktigt med lokal produktion och Wasserchemies tre fabriker är mycket välkomna i gruppen. Förvärvet innebär också att vi utökar produktportföljen, främst inom kloridbaserade produkter, säger Stephen Childs.

Årets andra förvärv var en affär där det franska bolaget Feracid köptes ut från ett tidigare joint-venture-ägande. Feracid är därmed helägt och integreras med Feralcos franska dotterbolag.

– Bolaget har en tyngdpunkt på järnklorid som är vanligt vid rening av avloppsvatten. Genom affären stärker vi vår position i södra Frankrike, säger Ludovic Huitorel.

Den löpande verksamheten gick bra under 2021, även om året bjöd på flera utmaningar: För det första steg råvarupriserna kraftigt i slutet av 2021. För det andra fortsatte Covid-pandemin att orsaka problem i försörjningskedjan, med kraftigt stigande transportpriser som följd. Uppgiften att justera priserna till kund för detta återstår till stor del att göra under 2022.

Trots dessa utmaningar blev resultatet i nivå med föregående år, som var ett rekordår. Samtidigt steg försäljningen med cirka 20 procent, främst tack vare de nya förvärven.

LOKAL PRODUKTION MINSKAR TRANSPORTKOSTNADER

– Förändringar i transportpriserna visar hur viktigt det är med lokal produktion och därmed korta transporter. Ju mer lokala vi kan vara desto konkurrenskraftigare kan vi bli. Efter fjolårets förvärv har vi nu 18 produktionsplatser i Europa, säger Stephen Childs och Ludovic Huitorel fortsätter:

– Vi har fortsatt ett intresse av en konsolidering inom vår bransch. Det kan gälla både förvärv av familjeföretag där ägaren ser sig om efter en exit, och näraliggande verksamheter inom kemiindustrin. Feralco kan i sådana fall erbjuda ett långsiktigt åtagande inom en växande industriell plattform.

Feralco är även i färd med att titta bortom reningsverken och industrierna. Rening av vatten direkt i naturen är ett exempel genom köpet av svenska Vattenresurs. Därutöver startar Feralco tillsammans med Mellby Gård ett investeringsinitiativ – Circular Water Initiative. Syftet med initiativet är att på affärsmässig grund investera i och bidra till en mer hållbar vattenhantering samt att fler människor på jorden får tillgång till rent vatten.

– Globalt sett är rent dricksvatten en bristvara och det kommer att bli värre om inget görs. Samtidigt pågår väldigt mycket spännande innovation kring cirkulär vattenhantering, ofta inom start up-bolag. Här kan vi på Feralco bidra med kunskaper om kemi, marknad och regleringar, medan Mellby Gård har riskkapital för ett långsiktigt ägande, säger Ludovic Huitorel.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Förvärv av tyska Venator Wasserchemie samt resterande 50 procent i franska Feracid.

Tuffa utmaningar med stigande transport- och råvarupriser.

Mellby Gårds representant Mikael Helmerson tog över som ordförande.