DUNI

FAKTA

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take away. Varumärket Duni finns i 133 länder och är marknadsledande i Nord- och Centraleuropa. Duni har anställda i 35 länder. Duni har egen tillverkning främst i det helägda pappersbruket Rexcell i Dalsland. Tillverkning sker även i Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland.

Duni är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2007. Mellby Gårds representant i styrelsen: Thomas Gustafsson.

  • Huvudkontor: Malmö
  • Omsättning 2018/2019: 5 263 MSEK
  • Antal anställda: 2 509
  • Ordförande: Magnus Yngen

www.duni.com

DUNI OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– NY STRATEGI OCH PRISHÖJNINGAR PRÄGLADE 2018

Duni tillverkar och säljer serveringstillbehör och måltidsförpackningar. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap och Mellby Gård är den största enskilda ägaren med 29,9 procent av aktierna. Duni har en mycket stark kärna som levererat en rörelsemarginal i enlighet med målet, 10 procent, under lång tid.

Ett antal omvärldsfaktorer gjorde dock att 2018 präglades av att parera kostnadsökningar inom flera viktiga områden. Tillväxten låg visserligen i nivå med de senaste åren, cirka 1,5 procent, medan det operativa resultatet sjönk till 430 MSEK.

”Den stora förklaringen till att resultatet sjönk är ett antal kraftiga kostnadsökningar, främst det snabbt ökande priset på pappersmassa”, säger Dunis vd och koncernchef Johan Sundelin. ”På ett år steg massapriset med cirka 40 procent, vilket innebär att det ökade lika mycket på tolv månader som det tidigare gjorde under nästan tolv år.”

Dessutom ökade energipriset med cirka 60 procent under samma period. För att motverka kostnadsökningarna vidtog Duni åtgärder med målet att höja rörelsemarginalen tillbaka mot det finansiella målet 10 procent.

”Först och främst fokuserade vi på att höja priserna på samtliga våra produkter. Vi genomförde höjningar vid två tillfällen, vilket var de enskilt viktigaste åtgärderna för att öka lönsamheten. De var fullt genomförda under det första kvartalet 2019.”

För att utveckla Duni långsiktigt och skapa hållbar framgång handlar det om att höja tillväxten. 1,5 procent är inte acceptabelt och inte långsiktigt hållbart.

”Därför lanserade vi under 2018 en ny strategi, ”Plattform för tillväxt 2019–2023”, med målet att göra Duni till ett ännu mer hållbart och kundinriktat företag.”

Strategin består av fem olika delar:
» Kundupplevelsen i centrum
» Ännu starkare miljöanpassning
» Kundanpassade lösningar
» Effektivare med digitalisering
» En starkare organisation (Duni Way)

I grunden är detta den stora och långsiktiga förändringen av Duni, det vill säga att förflytta bolaget från ett fabriks-, massa -, bruks- och produktionsinriktat företag till att fokusera på kunderna och deras olika behov.

”Glädjande nog såg vi positiva effekter av både prishöjningar och strategi redan under första kvartalet 2019. Tillväxten i kvartalet var cirka tre procent, främst drivet av en ökning inom hållbara förpackningar. Genomförda prishöjningar och ett något sjunkande massapris bidrog till en något bättre lönsamhet”, säger Johan Sundelin.

”Förvärv är en viktig del av vår tillväxtstrategi, och kommer så att vara även framöver. Förvärven ska ske inom våra fokusområden, främst hållbara förpackningar, och rätt geografi, i första hand Asien/ Oceanien.”

Under 2018 gjorde Duni två strategiska förvärv i linje med det; BioPac i England, och BioPak, i Australien och Nya Zeeland. Förvärven har stärkt koncernens erbjudande inom hållbara förpackningar och bidrar till att förflytta kunder inom plastprodukter till mer hållbara fiberlösningar. Båda bolagen har vuxit kraftigt, över 20 procent per år, och vuxit ytterligare sedan Duni förvärvade dem.

Geografiskt har Duni försäljning i 133 länder. För fem år sedan fanns det i princip inte någon större affär i Asien. Under 2018 var omsättningen där cirka 800 MSEK.

”Vi är nu väl etablerade i många länder i en region som växer betydligt fortare än Europa. Men Europa är fortsatt vår bas och det är viktigt att försvara våra kärnmarknader här. Vi ser även geografiska tillväxtmöjligheter i Europa, till exempel i de södra och östra delarna”, säger Johan Sundelin.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Lansering av ny tillväxtstrategi, ”Plattform för tillväxt 2019–2023”.

Förvärv av 75 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd. med verksamhet i Australien och Nya Zeeland, 75 procent av aktierna i Biopac UK Ltd. i England.

Genomförande av pilotprojekt med cirkulära lösningar för en hållbar framtid.

Lansering av helt återvinningsbar kaffekopp under Volvo Ocean Race.