Excalibur_topbanner.png

Excalibur

Om Excalibur Asset Management AB

Tilltagande inflation, frågetecken kring pandemin och osäkerhet kring aktiemarknaden. När hela finansmarknaden står och väger kan det vara dags att dra ned på risk och skydda sina tillgångar. Excalibur erbjuder en säker hamn som uppmärksammas av allt fler.

 • Huvudkontor

  : Stockholm

 • Omsättning 2022

  : 19 MSEK

 • Anställda

  : 6

 • Ordförande

  : Johan Andersson

www.excaliburfonder.se

Thomas Pohjanen

VD, Excalibur

Excalibur om 2022
Excalibur fortsätter leverera avkastning i osäkra tider
Excalibur är en väletablerad aktör inom fondförvaltning. Bolagets förvaltningsmål är att generera positiv avkastning oavsett marknadsläge - till låg risk. I ett omvälvande ekonomiskt läge har Excalibur åter lyckats med detta och uppnår en avkastning på 6 procent under 2022.

Placeringsguiden blev Excalibur den enda av 99 andra så kallade Fixed Income-fonder som levererat positiv avkastning under året. Med ett omvärldsläge som varit präglat av inflation, snabbt stigande räntor och osäkerhet är det något utöver det vanliga. En av anledningarna till detta är en lättjusterbar portfölj, vilket är bra i en föränderlig omvärld, men även god marknadskunskap och lyhördhet berättar bolagets VD Thomas Pohjanen.

- Marknaden har varit väldigt volatil den senaste tiden. Det har varit stor variation på kurser och räntor. Att navigera den här miljön med bibehållen riskkontroll har varit utmanande. Givet att vi faktiskt landar året på ett tydligt plus visar att vi har lyckats bra med detta.

MARKNADEN ”NYKTRAR TILL”
Den ekonomiska miljön fram till pandemin har präglats av nollränta och minusränta. Riskfyllda investeringar har premierats. Men med sista tidens ekonomiska utveckling ser läget inte riktigt likadant ut längre.

- I den typen av ekonomiskt läge vill alla äga risk. Då blir inte Excalibur så sexiga. Det vi går in i nu är en tillnyktring efter festen där Riksbanken plockar bort punschskålen. Framöver kommer investeringsbeslut att grundas på en sundare syn på vad pengar och risk kostar, och det tror jag i grunden är bra. Långa perioder av väldigt låga räntor leder ofrånkomligt till låneexcesser som slutar i tårar, konkurser och konsolideringar.

Sett till de senaste 3 åren har Excalibur haft bäst avkastning av alla Fixed Income-fonder i hela Norden och under året har fonden växt med 20 procent. Målsättningen är att nå en miljard i förvaltat kapital, vilket kan bli nåbart redan under 2023.

- Vi fortsätter i den riktning vi haft. Fonden är lönsam och vi vill växa den ytterligare. Det gäller att vara lyhörd och även när vi har fel ska det inte bli minusavkastning. Inget år är det andra likt, så vi anpassar oss hela tiden till det läge som råder.

Viktiga händelser 2022

Enda av 99 Fixed Income-fonder som levererat positiv avkastning under 2022.

Bäst avkastning av alla Fixed-Incomefonder i Norden för tredje året i rad.

Ökning av förvaltat kapital med 20 procent sedan 2021.