Visselblåsning

Vi vill att Mellby Gård-koncernen ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada Mellby Gård, våra innehavs verksamheter eller anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som rör person i företagsledande ställning eller nyckelställning såsom;

ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,

en intressekonflikt mellan en anställd och Mellby Gård samt dess bolag,

andra allvarliga oegentligheter som rör Mellby Gård samt dess bolags vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier,

har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

SÅ LÄMNAR DU DIN ANMÄLAN
Du kan lämna din anmälan via hemsideadressen wb.2secure.se där du måste använda företagskoden: btm250 för att kunna använda visselblåsarfunktionen.

ALTERNATIVT VIA
Postadress: 2Secure, Box 140, 221 00 Lund
Telefonnummer: 0771-77 99 77