BM AGRI

PER-ARNE GUSTAVSSON, VD

FAKTA

BM Agri är ett handelsbolag med fokus på spannmål, oljeväxter och gödsel. BM Agri arbetar även med prissänkningar via olika råvarubörser och tillhandahåller marknadsinformation till de svenska odlarna. BM Agri verkar över hela Sverige med bondenytta i fokus genom kostnadseffektivitet och en nära relation till odlare och kunder.

BM Agri är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2011. Mellby Gårds representant i styrelsen är Erik Andersson.

  • Huvudkontor: Lidköping
  • Omsättning 2021: 617 MSEK
  • Årsanställda: 9
  • Ordförande: Thomas Svensson

www.bmagri.se

BM AGRI OM 2021

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I REKORDPRISMARKNAD

Sämre skördar, statliga stimulanser, låga räntor och ökade fraktkostnader drev upp priserna på spannmål 2021. BM Agri fick navigera i en mycket annorlunda marknad som bjudit på både utmaningar och möjligheter.

– Jag har varit i branschen i 30 år och har aldrig upplevt något liknande. Alla spannmålslag inklusive oljeväxter och gödsel nådde en all-time-high-prisnivå i december. Det var det ingen som förväntade sig av 2021, utan snarare tvärt om.

ÖKADE PRISER I ALLA LED

Som handelshus är det avgörande att alltid ligga rätt i marknaden. Prisökningar gynnar odlaren samtidigt som det försvårar avsättning till rätt marginal. Skörden i Sverige 2021 blev väsentligt lägre än föregående år (5,0 miljoner ton jämfört med 5,7 miljoner ton) vilket gett BM Agri mindre handelsbar vara och därmed påverkat affärerna. Även skördarna i Kanada var sämre med brist på både raps och spannmål som följd. I slutet av 2021 nådde priserna nya rekordnivåer och priset på vete steg från 200 till över 300 euro per ton.

– Visst går det att få riktigt bra betalt. Samtidigt är det förenat med högre risk om något händer på vägen eller med lagret då kapitalbindningen är högre. Många bönder väljer att även hålla tillbaka varor och invänta ytterligare prisökningar. Det gör det svårt att navigera och veta var toppen är.

– Även fraktkostnaderna ökade under året, inte minst båtfrakterna som steg mellan 100 och 200 procent, vilket hämmade både import och export. Det ledde till att priset på gödsel som BM Agri köper in från Ryssland, Polen, Baltikum och Tyskland steg väsentligt. Gödsel blev en mycket dyr vara att sälja och köpa under 2021. Samtidigt minskar det exporten som helt enkelt blir för dyr med prisökningar i hela värdekedjan.

KUNDER DRIVER HÅLLBARHETSOMSTÄLLNING

Som grossist handlar BM Agri med cirka 3 000 odlare i hela Sverige och dessa gårdar förser den globala livsmedels- och dryckesindustrin med vete, maltkorn och oljeväxter. BM Agris främsta inköpsgrödor är maltkorn, stärkelsevete och raps och de största kunderna i Sverige är Viking Malt, Absolut Company och AAK.

Hösten 2021 meddelade Absolut Company som tillverkar Absolut Vodka ett nytt hållbart odlingskoncept. Det innebär att de cirka 400 gårdar i södra Sverige som förser bolaget med höstvete ska anpassa sin odling efter ett antal hållbarhetskrav. Kraven omfattar minskad användning av fossila bränslen, ökad spårbarhet och stärkt biodiversitet. Varje gård ska anpassa kraven till sina unika förutsättningar och bedöms utifrån ett poängsystem som styr ersättningsnivån.

Tanken bakom är ett sätt att upprätthålla en hög kvalitet av det vete som är huvudingrediens i Sveriges mest exporterade livsmedelsprodukt. Kraven kommer att gälla för 2022 års skörd och ska bidra till en mer hållbar leverantörskedja.

TILLVÄXT GENOM FLER OCH MER

BM Agris tillväxtmål är att på sikt nå 1 miljard kronor i omsättning. Bolaget ska framför allt växa organiskt genom fler odlare och större volymer i kombination med utökad lagringskapacitet. Omsättningen för helåret 2021 uppgick till 600 MSEK (761).

– Priserna är högre och efterfrågan är starkare än vad vi kunde tro, men det kompenserar inte för den globala bristen på spannmål. Det måste helt enkelt finnas varor för oss att sälja för att göra affärer och växa.

Bolaget tror på en mer normaliserad marknadssituation 2022 med en fortsatt hög prisnivå på spannmål, gödsel och frakter – om än inte lika hög som 2021.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Treårsavtal med fokus på ökad hållbarhet tecknat med The Absolut Company.

Överlagrad grynhavre ökade med 50 procent i pris per kg (1 kr/kg) på ett halvår.

Positiv och kollegial utveckling på nytt huvudkontor i Lidköping.