ACADEMEDIA

Marcus Strömberg, VD

FAKTA

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag och är sedan 2016 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. AcadeMedia hade under 2018/2019 255 förskolor i Sverige, Norge och Tyskland och 109 grundskolor och 143 gymnasier i Sverige. Till det kommer vuxenutbildning på cirka 150 platser i Sverige. Totalt omfattar verksamheten cirka 180 000 förskolebarn, skolelever och vuxendeltagare. Mellby Gård är huvudägare i AcadeMedia med 21 procent av aktierna.

AcadeMedia är ett intressebolag i Mellby Gårds portfölj sedan 2017. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Anders Bülow (ordförande) och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Stockholm
  • Omsättning 2018/2019: 11 715 MSEK
  • Antal anställda: 16 900
  • Ordförande: Anders Bülow

www.academedia.se

ACADEMEDIA OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– ACADEMEDIA VILL SPRIDA DEN NORDISKA FÖRSKOLEMODELLEN

Behovet av förskolor ökar i takt med att den europeiska arbetsmarknaden blir alltmer jämlik. AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag och står redo att möta en snabbt ökande efterfrågan på förskolor. Bolaget ligger i framkant med en växande förskoleverksamhet i både Norge och Tyskland. På sikt kan ytterligare marknader bli aktuella.

”I Norden har vi utvecklat en världsledande förskolemodell som bygger på en kombination av lärande och omsorg. Denna modell sprider nu AcadeMedia framgångsrikt, och i Tyskland har vårt sätt att bedriva förskolor tagits emot väl av både vårdnadshavare, barn och andra intressenter, säger Marcus Strömberg”, vd för AcadeMedia.

”Vi ser goda möjligheter att utveckla vårt koncept vidare. Behovet av nya förskolor är stort, bara i Tyskland saknas fler än 300 000 förskoleplatser”, säger Marcus Strömberg.

På huvudmarknaden i Sverige positionerar sig AcadeMedia genom att förtydliga sina varumärkesprofiler. Under AcadeMedias paraply finns en lång rad varumärken där Vittra inom svensk grundskola och Pysslingens Förskolor kanske är de mest kända. Mängden varumärken har vuxit i takt med att AcadeMedia har förvärvat olika skolföretag. Under verksamhetsåret 2018/2019 har arbetet med att förtydliga varumärkesprofilerna intensifierats. På gymnasiesidan har varumärkena profilerats och tydliggjorts utifrån noggranna målgruppsanalyser för att möta efterfrågan från eleverna. Exempel på det är Klara Teoretiska Gymnasium och LBS som är inriktade på ämnesmässig bredd respektive nischinriktat varumärke. Gymnasieverksamheten är nu positionerad för den tillväxt som väntas i samband med den demografiska ökningen av antalet gymnasieungdomar och kommunernas behov av utökad kapacitet.

”Det är oerhört viktigt att vi förankrar våra koncept internt för att kunna leverera den kvalitet som vi vill stå för. Vi mäter och utvärderar kontinuerligt och är väldigt glada för de höga betyg vi får i våra kundoch medarbetarundersökningar. Vi är väldigt stolta över att allt fler gymnasieelever rekommenderar våra skolor och att majoriteten av våra medarbetare trivs med att arbeta hos oss”, säger Marcus Strömberg.

En annan utvecklingspotential finns i digitalisering och fjärrundervisning, främst inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Målet är att AcadeMedias gymnasieutbud ska börja tillgängliggöras online hösten 2020. Ett nyligen startat initiativ är Linguista som ger modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål på distans. Tjänsten är både efterlängtad och efterfrågad då bristen på lärare i modersmål är stor.

Efterfrågan på bra skolor är också fortsatt hög och för att ytterligare höja kvaliteten och lönsamheten inom förskola och grundskola har koncernen uppdaterat sin strategiska analys. Förbättringsarbetet tar sin utgångspunkt i så kallat ”best practice”, där all den erfarenhet som finns samlad i AcadeMedias förskolor och skolor tas om hand på ett systematiskt sätt.

Bland allt positivt som händer inom koncernen, innehöll också verksamhetsåret 2018/2019 utmaningar. Främst har det handlat om vuxenutbildningen, där de politiska turerna kring Arbetsförmedlingen påverkat verksamheten negativt. Medan Arbetsförmedlingen kraftigt dragit ned sina utbildningsinsatser har AcadeMedia haft avtal som krävt att bolaget bibehåller en viss kapacitet trots att den inte fullt ut utnyttjats. Följden har blivit uteblivna intäkter medan kostnaderna inte kunnat anpassas proportionerligt.

Trots detta har efterfrågan på kommunala utbildningar och yrkeshögskoleutbildningar utvecklats väl och AcadeMedia har fler elever än någonsin i dessa verksamheter. Men sammantaget har vuxenutbildningssegmentets resultat fallit under verksamhetsåret. Marcus Strömberg ser trots det med tillförsikt på kommande år.

”Vi har en bra utveckling inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola. Men året har tyvärr präglats av omstruktureringen av Arbetsförmedlingen. När våra avtal löper ut kan vi anpassa verksamheten efter efterfrågan, samtidigt som vi står beredda att utöka när efterfrågan kommer tillbaka”, säger Marcus Strömberg.

AcadeMedia har trots årets utmaningar en ljus framtid att se fram emot. I Sverige kommer den demografiska utvecklingen med allt fler barn i förskola, skola, och gymnasium att vara gynnsam. I Europa ökar behovet av förskolor i takt med att arbetsförhållanden blir alltmer jämställda mellan kvinnor och män. Flera länder tittar intresserat på den svenska modellen med skolpeng för grundskola och gymnasium.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

Stark tillväxt inom gymnasiesegmentet till följd av Vindoraförvärvet hösten 2017 och satsningen på lärlingsutbildningar.

Tyskland växte mycket kraftigt organiskt genom start av nio nya förskolor och tillväxten kommer att fortsätta i en takt av tio till femton nya enheter per år.

Något stabilare politiskt ramverk i Sverige i och med januariöverenskommelsen.

Motvind inom de delar av vuxenutbildningen som jobbar mot Arbetsförmedlingen med omstruktureringar som följd.