Teach for sweden

IDA KARLBERG GIDLUND, VD, TEACH FOR SWEDEN

”Vi vill att Sverige ska fortsätta vara en ledande kunskapsnation”

Teach for Sweden vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. De tror på en värld där alla, oavsett bakgrund, har tillgång till en likvärdig skola. Om vi ger alla barn lika förutsättningar att lyckas i klassrummet kan vi i framtiden bygga ett starkt demokratiskt samhälle där mångfald, kunskap och kreativitet präglat av ett starkt ledarskap driver Sverige framåt.

KUNSKAP ÄR MAKT OCH GER FRAMTIDSUTSIKTER

Alla barn ska kunna bli sitt bästa jag och välja sin framtid. Det är utgångspunkten för stiftelsen Teach for Swedens verksamhet som hjälper skickliga akademiker att ta steget till att bli eftertraktade lärare. Hittills har hundratals akademiker gått Teach for Swedens ledarskapsprogram och är idag behöriga högstadielärare.

Kompetenta och behöriga lärare är en grundförutsättning för elevers resultat och framtidsutsikter. Trots det har antalet behöriga lärare stadigt minskat de senaste åren, något som bidrar till att färre elever går ut högstadiet med gymnasiebehörighet. För att vända utvecklingen rekryterar Teach for Sweden akademiker till ett tvåårigt ledarskapsprogram som leder till en lärarexamen.

– Teach for Sweden vet att drivna och behöriga lärare i klassrummet är en förutsättning för att alla barn, oavsett bakgrund, ska ges samma möjlighet till en likvärdig utbildning. Samtidigt är det en stor grupp inom lärarkåren som kommer att gå i pension. Skolverkets prognoser visar att omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare saknas fram till år 2035. Med vårt ledarskapsprogram vill vi vara en del av lösningen och bidra till att Sverige förblir en ledande kunskapsnation.

TILLSATT ÖVER 400 LÄRARE

Utbildningen kombinerar teoretiska och praktiska element för att ge akademikerna de allra bästa förutsättningarna att utvecklas. Den teoretiska delen fokuserar främst på verktyg och metoder för ett personligt och effektivt ledarskap. Parallellt praktiserar akademikerna som lärare på en högstadieskola med stort behov av skickliga lärare, bland annat i områden som definieras som särskilt utsatta.

Idag samarbetar Teach for Sweden med drygt 30 kommuner och intresset för utbildningen är stort. Totalt är det 400 akademiker som har gått eller går programmet just nu, och samtliga är en stor tillgång i skolsystemet. Utbildningen attraherar en bred skara av talanger med olika erfarenheter och kunskaper.

– De som söker in till vårt ledarskapsprogram har tidigare arbetat som bland annat utvecklingsingenjör inom livsmedelsindustrin, biträdande stabschef på Regeringskansliet och synteskemist inom läkemedelsforskning. Den gemensamma nämnaren är att alla har mycket goda akademiska meriter, en passion för ledarskap och vill bidra till skolväsendet.

MER PLATS ÅT MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP

Under 2021 påverkade Corona-pandemin och tillhörande restriktioner elevernas skolgång. Trots det så lyckades Teach for Sweden upprätthålla och driva alla delar av sin verksamhet. De som gick ledarskapsprogrammet fortsatte att praktisera på skolor, såväl digitalt som i klassrummen. Detta år kommer Teach for Sweden att fokusera på att skapa större förståelse för matematikens och de naturvetenskapliga ämnenas roll för Sveriges framtid.

– Ambitionerna har alltid varit höga hos oss på Teach for Sweden. Av alla utexaminerade högstadielärare år 2021 var var fjärde tekniklärare och var femte fysik- respektive kemilärare från vår verksamhet. Vårt mål är att fortsätta rekrytera framtidens matematikoch naturkunskapslärare, men också öka kunskapen om deras betydelsefulla roll i samhället.