MELLBY GÅRD JORDBRUK

PETTER BECKMAN, INSPEKTOR
& JAN-OLOV ALFREDSSON, TRAVTRÄNARE

FAKTA

Mellby Gård Jordbruk ligger strax söder om Hässleholm, Skåne. Gården bedriver ett modernt storskaligt lantbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gården tillhör en av de största grisproducenterna i Skåne och föder upp cirka 18 000 slaktsvin per år. Mellby Gård-koncernens areal är drygt 8 000 hektar fördelat på cirka 91 procent skog samt 9 procent åkeroch betesmark. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur.

Mellby Gård Jordbruk är ett systerbolag till Mellby Gård. Mellby Gårds representant i styrelsen är Rune Andersson (ordförande).

JORDBRUKET OM 2019/2020

– DRIFTSOMSTÄLLNING BÅDE LÖNSAMT OCH HÅLLBART

Mellby Gård Jordbruk är ett storskaligt lant- och skogsbruk med gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gårdens marker finns i Skåne, Småland och Blekinge. De senaste åren har Mellby Gård gjort en omställning för att optimera drift och lönsamhet samt öka hållbarheten.

Som ett led i denna driftsoptimering har Mellby Gård beslutat att lägga ner spannmålsodlingen. Förutsättningarna i området är inte idealiska för spannmål och man har därför sökt andra lösningar, bland annat genom att inleda samarbete med mjölkproducenter i närområdet. Tidigare spannmålsmarker upplåts till dem och samtidigt får Mellby Gård avsättning för gödseln.

”Vi måste fokusera på att effektivisera verksamheten utifrån de förutsättningar som finns i vårt område. Då är inte spannmålsproduktion optimalt. Samarbetet med granngårdarna där vi får avsättning av vår gödsel mot skötselavtal för marken har visat sig vara en hållbar lösning för alla”, säger Petter Beckman, inspektor och driftsansvarig på Mellby Gård.

VÄXANDE MARKNAD FÖR SVENSKT GRISKÖTT

Mellby Gård har 650 suggor i integrerad produktion och som årligen föder upp cirka 18 000 slaktsvin.

”Svenskt griskött efterfrågas i allt högre utsträckning. Det kommer framförallt av vår goda djurhållning och av att fler äter hemma som ett resultat av pandemin”, säger Petter Beckman.

2020 har varit ett lönsamt år för grisproduktionen och det beror bland annat på förbättrade produktionsresultat men även högre avräkningspriser.

AVVERKNING BEGRÄNSAR GRANBARKBORREN

Mellby Gårds skogsbruk i Småland drabbades hårt av granbarkborren 2018. Efter omfattande inventering och enligt god skogssed har betydande avverkning skett för att förhindra spridning och dämpa skadan.

”Under året har priserna sjunkit särskilt på massaved. Det är både ett resultat av pandemin och ett överskott av virke på grund av avverkning till följd av barkborreangrepp”, säger Petter Beckman.

Utökat skogsbruk är en del av Mellby Gårds tillväxtstrategi och gården avser att förvärva ytterligare mark för fortsatt utveckling.

FOKUS PÅ DET CIRKULÄRA KRETSLOPPET

Gården växer och lönsamheten är god. På Mellby Gård fortsätter arbetet med att utvärdera hur verksamheten i högre utsträckning kan bidra till det cirkulära kretsloppet. Att ställa om till ekologisk produktion kan vara en utmaning samtidigt som en omställning kan öka efterfrågan. Investeringar till alternativ energiförsörjning är också ett område som är aktuellt.

”Vi ska fortsätta att trimma in och effektivisera den verksamhet vi har idag. I det arbetet ingår att bidra till det cirkulära kretsloppet. Därför tittar vi nu på investering i solenergi framöver”, säger Petter Beckman.

HÄSTSPORTEN TRAVAR PÅ UNDER PANDEMIN

Mellby Free är Mellby Gårds mest framgångsrika travhäst någonsin och en flerfaldig vinnare de senaste åren. Hon har rekordet med 6 miljoner kronor i vinstpremier för 2018. I skrivande stund har Mellby Free totalt sprungit in 8,5 miljoner kronor. I takt med att Mellby Gårds uppfödning av travhästar vuxit har också grunden till nya och fler framgångar lagts. Idag har Mellby Gård ungefär 100 hästar i sitt stall varav 25 fölston med föl. Flera hästar finns idag utplacerade hos elittränare i Sverige och utomlands.

”För att få fram en riktigt bra häst krävs det många hästar. Vi använder oss endast av egna ston som presterat goda resultat för att betäcka med de bästa hingstarna på marknaden. Vi har ett par hästar som har stor potential. Förutom Mellby Free har vi Mellby Jinx som är en oerhört lovande tvååring”, säger Jan-Olov Alfredsson, travtränare på Mellby Gård.

För ett par år sedan kunde det vara 5 000–10 000 besökare på travbanan en vanlig måndagskväll. Men under 2020 har hästarna sprungit inför tomma läktare. I många länder har pandemin satt stopp för olika typer av sportevenemang och tävlingar medan Svensk Travsport beslutat att tävla vidare men utan publik. Intresset för svensk travsport har därmed vuxit väsentligt och omsättningen har ökat stort.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Omläggning av driften för att öka effektivitet och lönsamhet.

Avverkning för att begränsa angrepp från granbarkborren.

Stor lönsamhetsförbättring inom djurproduktionen.