EXCALIBUR

THOMAS POHJANEN, VD EXCALIBUR

FAKTA

Excalibur Asset Management är ett fondbolag som ägs med röstmajoritet av Mellby Gård. Förvaltningen i Excalibur sker enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM. Excaliburs förvaltning startade 2001 och är främst inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området.

Excalibur är en del av Mellby Gård sedan 2008. Mellby Gårds representanter i styrelsen är Rune Andersson (ordförande) och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Stockholm
  • Omsättning 2020: 20 MSEK
  • Årsanställda: 6

www.excaliburfonder.se

EXCALIBUR OM 2019/2020

– TURBULENSEN GAV TRADINGMÖJLIGHETER

Fondbolaget Excalibur Asset Management kom stärkt ur ett år som präglades av coronapandemin. Statliga stödpaket och penningpolitiska stimulanser runt om i världen skapade rörelser på finansmarknaden som ett rutinerat förvaltningsteam kunde förutse, tolka och skapa positiv avkastning av.

Excalibur erbjuder fondförvaltning på räntemarknaden till både institutioner och småsparare. Fonden investerar för absolut avkastning och söker marknadens alfa, vilket innebär att fonden ska överavkasta visavi riskfria räntor och söker en positiv avkastning oavsett marknadsläget. Under flera års tid har den stillastående lågräntemiljön dock gjort det tufft att ha räntepapper som tillgångsslag, men i samband med coronaturbulensen på marknaden kom nya möjligheter.

”Excalibur är en hedgefond som gör affärer på rörelser och felprissättningar i marknaden. Våra affärsmöjligheter tog fart i samband med den turbulens som själva virusutbrottet innebar, och de påföljande stödpaket som kom från både regeringar och centralbanker”, säger Thomas Pohjanen, vd för Excalibur Asset Management.

BRA AVKASTNING I TURBULENSEN

Grovt sett är det fyra tradingstrategier som gett bra avkastning i marknadsturbulensen.

För det första har Excalibur utnyttjat ränteskillnader mellan kärnländer och periferiländer i Europa. Exempel på ett kärnland är Tyskland medan länder som sedan tidigare haft en ansträngd ekonomi som Spanien och Italien kallas periferiländer. Dessa ränteskillnader har varierat i pandemins spår och det är själva rörelsen som ger en affärsmöjlighet.

För det andra har man noga följt hur ränteskillnaderna förändrats mellan olika svenska obligationer, däribland riksgäldens statsobligationer, bostadsobligationer och även kommunernas obligationer som ges ut bland annat av Kommuninvest. Excalibur handlar i dessa pappers rörelser. Man tar olika långa positioner där en kortsiktig taktik kan vara mellan en vecka och tre månader, medan en mer strategisk inriktning kan vara sex till tolv månader.

För det tredje innebar marknadsturbulensen att avkastningskurvans form i USA förändrades. Avkastningskurvan är skillnaden mellan korta och långa räntor. Här utnyttjade Excalibur att de långa räntorna i USA började stiga i förhållande till de korta på grund av de massiva stimulanser som landet har satt in.

För det fjärde har den svenska och norska kronan förändrats i värde gentemot euron och dollarn. Thomas Pohjanen pekar på att kronan blev fundamentalt undervärderad i ett skede av turbulensen. Genom olika positioner blev det en bra avkastning när kronan sedan stärktes.

AVGÖRANDE ATT HA RÄTT POSITIONER

”Det har varit en spännande tid på finansmarknaden. De enorma stimulanspaket som sjösatts har fått omfattande effekter. När de aviseras förändras spelplanen på bara några dagar och då gäller det att ligga i rätt positioner”, säger Thomas Pohjanen.

Räkenskapsåret slutade med en positiv avkastning på 10,9 procent. Fondandelsägarnas andelskurser har nått all time high.

Dock har det förvaltade kapitalet krympt till drygt 500 MSEK. Orsaken är att institutionella kunder som pensionsstiftelser i ganska stor omfattning tog ut sina pengar före coronapandemin för att investera dem på annat håll med chans till högre avkastning. Bland annat innebar detta att fonden Trude har fått läggas ned. I takt med att Excalibur bevisar sin förmåga att skydda sina kunders pengar i en turbulent tid börjar dock intresset att väckas igen. En verksamhet som tagits över från Trude är investeringar i obligationer som ger ut av europeiska affärsbanker.

MINDRE RISK ÄN AKTIER

”Vi sysslar med vad som kallas fixed income replacement. Den enklaste formen av räntesparande, att bara äga en obligation, ger inte stor avkastning eftersom ränteläget fortfarande är lågt. Att däremot handla på spreadar och rörelser är intressant i dag, och det är fortfarande en investeringsform som har mindre risk än aktier”, säger Thomas Pohjanen.

Hans team drar nytta av den erfarenhet som finns efter 30 års verksamhet på räntemarknaden. Det är erfarenheter som gör att teamet på förhand kan se vilken effekt makropolitiska händelser kommer att ha på olika tillgångsslag.

”Det råder fortfarande inte ett jämviktsläge på marknaden. Ett vaccin mot covid-19 kommer att ha vissa effekter där stimulanspaket då successivt kan dras tillbaka. Vid fortsatt pandemi kommer nya stimulanspaket att introduceras. Alla dessa scenarier innebär förändringar på marknaderna som vi kan utnyttja”, säger Thomas Pohjanen.

Excalibur nominerades i höstas till en av Europas tre bästa hedgefonder inom fixed income av Eurohedge Awards. Det är mycket prestigefullt och bara nomineringen är ett stort erkännande, även om förstaplatsen gick fonden förbi.

”Under våra 19 år har Excalibur haft positiv absolut avkastning under alla år utom två. Det är vi väldigt stolta över”, säger Thomas Pohjanen.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019/2020

Fondbolaget Trude lades ned och handel med obligationer utgivna av affärsbanker togs över av Excalibur.

Coronapandemin satte igång en rejäl turbulens på finansmarknaden.

Excalibur nominerades till en av Europas tre bästa hedgefonder inom fixed income av Eurohedge Awards.