EXCALIBUR/TRUDE

THOMAS POHJANEN, VD EXCALIBUR
& ANDERS NORDBORG, VD TRUDE

FAKTA

Excalibur Asset Management och Trude Asset Management är två parallella fondbolag som ägs med röstmajoritet av Mellby Gård. Förvaltningen i Excalibur och Trude sker enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringfonder, AIFM. Excaliburs förvaltning startade 2001 och är främst inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7- området. Trude startades 2015 och är en kredithedgefond med global förvaltning baserad på avancerade kvantitativa modeller.

Excalibur är en del av Mellby Gård sedan 2008 och Trude sedan 2015. Mellby Gårds representanter i styrelsen: Rune Andersson (ordförande) och Johan Andersson.

  • Huvudkontor: Stockholm
  • Omsättning Excalibur 2018/2019: 19 MSEK
  • Omsättning Trude 2018/2019: 4,1 MSEK
  • Antal anställda: 8

www.excaliburfonder.se

EXCALIBUR/TRUDE OM VERKSAMHETSÅRET 2018/2019

– SÖKER RÄNTEMARKNADENS ALFA

Fondbolaget Excalibur Asset Management erbjuder kapitalförvaltning på räntemarknaden till både institutioner och småsparare. Fonderna Excalibur och Trude investerar för absolut avkastning och söker marknadens alfa, vilket innebär att överträffa index. Den rådande lågräntemiljön gör det tufft att ha räntepapper som tillgångsslag, men de båda fonderna står redo för att ge positiv avkastning när ränteläget stiger.

De båda bolagen Excalibur Asset Management och Trude Asset Management är skilda juridiska enheter och ägs parallellt var för sig med röstmajoritet av Mellby Gård. I sina verksamheter arbetar dock de båda bolagen nära varandra och har liknande men kompletterande förvaltningsmodeller.

Skillnaden mellan de båda fonderna är grovt förenklat att Excalibur investerar på obligationsmarknaden i värdepapper med hög kreditvärdighet som till exempel statsobligationer, medan Trude är en kredit-hedgefond som investerar i exempelvis företagsobligationer och derivatinstrument.

Av ett totalt förvaltat kapital på 2,2 miljarder kronor förvaltar Excalibur 1,4 miljarder och Trude 410 miljoner kronor. Resterande 400 miljoner förvaltas diskretionärt i en blandfond för kapitalförvaltningsbolaget Lancelot Asset Management.

”Tillsammans erbjuder vi exponering mot hela räntemarknaden. Tack vare vårt mycket erfarna förvaltningsteam kan vi erbjuda förvaltning som inte ens de stora bankerna klarar av”, säger Thomas Pohjanen, som är vd på Excalibur Asset Management och en av grundarna.

De båda fonderna har en absolutavkastande förvaltningsmodell vilket innebär att det investerade kapitalet ska växa. Detta till skillnad mot många andra fonder som har relativ avkastning, alltså att avkastningen följer ett index. Excalibur och Trude söker dessutom marknadens alfa, viket innebär att avkastningen ska överträffa marknaden som helhet.

”Under våra 16 år har Excalibur haft positiv absolut avkastning under alla år utom ett. Vi kan nämligen ta positioner som ger positiv avkastning även när tillgångsvärdena faller. Under finanskrisen 2008–2009 hade vi till exempel en avkastning på över 10 procent per år”, säger Thomas Pohjanen.

Under det senaste verksamhetsåret backade fonderna med ett par procentenheter. Orsaken till den negativa avkastningen är den mycket aggressiva penningpolitik som drivits av västvärldens centralbanker med minusräntor och obligationsköp.

”Det har varit tuffa förhållanden i flera år nu. Realavkastningen på statsobligationer har varit negativ och centralbankernas interventioner på marknaden har tryckt ned volatiliteten så att det även varit svårt att finna mer kortsiktiga svängningar att ta positioner i”, fortsätter Thomas Pohjanen.

Det pressade läget på räntemarknaden har dessutom dämpat intresset för ränteinvesteringar. Mindre kunder väljer aktiemarknaden där avkastningen varit högre, men också till väsentligt högre risk. Större kunder som pensionskassor och försäkringsbolag väljer i allt större omfattning fastigheter och infrastrukturprojekt, hellre än räntepapper, detta trots att den typen a investeringar är betydligt mindre likvida.

”Vi har sett början på en normalisering av penningpolitiken runt om i världen. I USA har den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjt styrräntan och skapat ett utrymme för investeringar i amerikanska räntepapper för fonderna. I Sverige började Riksbanken höja styrräntan i december 2018 men sedan har man flaggat för att det dröjer med ytterligare höjningar. Generellt innebar börsfallet under hösten 2018 att flera centralbanker drog ned på normaliseringstakten. Det gäller att ha tålamod”, säger Thomas Pohjanen.

Under året rådde det oro kring handelskriget mellan USA och Kina, och mellan USA och Mexiko. Inte heller kring Brexit blev det några tydliga besked. Trots den avvaktande stämningen på räntemarknaden är Thomas Pohjanen optimistisk på längre sikt. Det ligger i USAs och Kinas intresse att lösa handelskonflikten vilket skulle dra med sig global ekonomisk tillväxt. En lösning på konflikten är rimligen också en förutsättning för en stark amerikansk ekonomi när vi går in i 2020 och det stundande presidentvalet.

”Det återstår att se hur detta utvecklas. Det kan gå väldigt fort uppåt när kunderna får upp intresset för vår typ av förvaltning. Vi ser fram emot ett kapital under förvaltning på åtminstone 1 miljard kronor i Trude och 5 miljarder i Excalibur”, säger Thomas Pohjanen.

VIKTIGA HÄNDELSER 2018/2019

USA:s centralbank Federal Reserve normaliserade ränteläget.

Riksbanken inledde en normalisering av ränteläget med en höjning i december 2018. Sedan har dock Riksbanken flaggat för att ytterligare höjningar dröjer.

ECB avvaktade med en normalisering av penningpolitiken. 

Handelskriget mellan USA och Kina dämpade utvecklingen på aktiemarknaderna.

Det brittiska parlamentet röstade för att under inga omständigheter genomföra en hård Brexit. Oklarheter kvarstod dock.