MELLBY GÅRD JORDBRUK

PETTER BECKMAN, INSPEKTOR
& JAN-OLOV ALFREDSSON, TRAVTRÄNARE

FAKTA

Mellby Gård Jordbruk ligger strax söder om Hässleholm, Skåne. Gården bedriver ett modernt storskaligt lantbruk med huvudinriktning på gris- och nötdjursproduktion, skogsverksamhet och hästuppfödning. Gården tillhör en av de största grisproducenterna i Skåne och föder upp cirka 18 000 slaktsvin per år. Gårdens areal är drygt 8 000 hektar fördelat på cirka 86 procent skog samt 14 procent åker och betesmark. Markerna är viltrika och erbjuder jakt på älg, hjort, vildsvin och rådjur.

Mellby Gård Jordbruk är ett systerbolag till Mellby Gård. Mellby Gårds representant i styrelsen är Rune Andersson (ordförande).

JORDBRUKET OM 2021

SKOG OCH FÖRNYBAR ENERGI DRIVER TILLVÄXT

Stora svängningar i marknaden under året i kombination med fokus på rationaliseringar innebar att Mellby Gård fortsatt sin strävan mot lönsamhet och hållbarhet. Nya skogsmarker och investeringar i förnybar energi ska driva gården framåt.

Under 2019 beslutade Mellby Gård att genomföra en omfattande omställning för att optimera drift och lönsamhet. Arbetet fortsatte under 2021 och resulterade i att gården under året lagt ner sin smågrisproduktion, kvar blir den årliga produktionen av cirka 17 000 slaktsvin samt nötdjursproduktionen om 200 dikor. Förklaringen ligger bland annat i ett stort investeringsbehov på gården och minskad lönsamhet i slutet av 2021.

– Både kostnaderna för energi och foder har ökat kraftigt under året och det har vi inte kunnat får kompensation för, säger Petter Beckman, inspektor på Mellby Gård Jordbruk.

Precis som för många andra verksamheter och branscher har de senaste åren varit turbulenta med stora svängningar i marknaden. I början av 2021 var efterfrågan god, men i takt med ökande priser på foder och energi försämrades lönsamheten väsentligt.

TILLVÄXT MED FOKUS PÅ SKOGEN

Utökat skogsbruk är en del av Mellby Gårds tillväxtstrategi. Målet är att få bärkraftiga enheter av skog. Under 2021 förvärvades skog i anslutning till gårdens marker i Skåne och Småland.

Under året låg virkespriserna fortsatt på en stabil nivå. På grund av utförda insatser och ogynnsamma väderförhållanden för barkborren var angreppen inte lika omfattande som tidigare år och avverkningen följde i huvudsakligen plan.

HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING MED SOLCELLER

I arbetet med att optimera drift och lönsamhet utvärderar Mellby Gård möjligheter till en hållbar omställning och hur gården kan bidra till det cirkulära kretsloppet. En framgångsfaktor i detta arbete är energiförsörjningen. Under 2021 investerade gården i en solcellsanläggning på en av gårdens byggnader som idag genererar energi som täcker en tredjedel av enhetens el behov. Gården utvärderar ytterligare investeringar i förnybar energi.

– Vi utvärderar att genomföra fler satsningar på solceller, inte bara på byggnader utan även på våra marker.

Då Mellby Gård inte längre har någon spannmålsodling kan denna mark användas till etablering av fler solcellsanläggningar.

MELLBY FREE SLUTAR PÅ TOPP

2021 genomförde Mellby Free sin sista tävlingssäsong och det gjorde hon med den äran. I sin sista start på Solvalla var hon överlägsen och sprang i mål hästlängder före de andra ekipagen. Under sin karriär sprang Mellby Free in över 10 miljoner kronor i prispengar och hon placerar sig som det nionde vinstrikaste stoet genom tiderna – men nu väntar pension och avel.

– Mellby Free slutar verkligen på topp. Nu hoppas vi att hon kan bära fram många fina föl och hon kommer att betäckas med hingsten Calgary Games under våren 2022, säger Jan-Olov Alfredsson, travtränare på Mellby Gård.

Mellby Gård satsar på egen uppfödning i stället för att köpa in hästar. Stallet med 77 hästar är inte så stort men har många hästar som vinner lopp. Mellby Frees framgångar har gett Mellby Gård en kvalitetsstämpel.

– På Mellby Gård har vi valt den svåra vägen med egen uppfödning och det kan ta lång tid att få fram bra hästar som kan dra in vinstpengar. Men visst finns det potential. Mellby Jinx presterade mycket bra resultat under 2021 med två miljoner i vinst på nio starter.

VIKTIGA HÄNDELSER 2021

Omstruktureringen av djurproduktionen till följd av höga driftskostnader.

Utökning av skogsarealen med cirka 130 hektar enligt långsiktig tillväxtstrategi.

Etablering av förnybar energi med solcellsanläggning.