Restriktionslättnader bidrar till resultatförbättring

1 april – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (820) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning om 37,1 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 41,3 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,38 (-2,15) SEK.
  • Försäljningsökning samt statliga stöd för fasta kostnader har lett till en resultatförbättring i kvartalet.
  • Lättade restriktioner har lett till en förbättrad situation för affärsområde Duni.
  • Affärsområde BioPaks positiva trend av stark tillväxt fortsätter, trots störningar på fraktmarknaden.

1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 056 (2 069) MSEK vilket motsvarar en försäljningsminskning om 0,6 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 2,4 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,70 (-1,65) SEK.
  • Halvårets omsättning och resultat är direkt kopplade till samhällsrestriktionerna.
  • Högt fokus på innovation och partnerskap för att erbjuda de mest hållbara lösningarna och bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

NYCKELTAL

MSEK 

3 mån
apr-jun
2021
3 mån
apr-jun
2020
6 mån
jan-jun

2021
6 mån
jan-jun
2020
12 mån
jul-jun

2020/2021
12 mån
jan-dec
2020
Nettoomsättning 1 124 820 2 056 2 069 4 488 4 501
Organisk tillväxt 40,7 % -40,1 % 2,4 % -22,6 % -8,1 % -18,7 %
Operativt resultat 1) 58 -92 18 -12 178 149
Operativ rörelsemarginal 1) 5,2 % -11,2 % 0,9 % -0,6 % 4,0 % 3,3 %
Resultat efter finansiella poster  34 -138 -38 -109 78 7
Resultat efter skatt  18 -101 -33 -79 49 4

1) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27. 

VD-ord

Restriktionslättnader för restauranger, primärt från och med juni, bidrar till koncernens starka återhämtning i kvartalet.

Europa öppnar upp

Under det andra kvartalet har restriktionerna gradvis lättat på våra huvudmarknader. Detta har inneburit att restauranger fått möjlighet att öka både gästflöde och öppethållande, även om fortsatta restriktioner för inomhusservering har haft en viss dämpande effekt. 

Restriktionslättnaderna bidrar till koncernens återhämtning i kvartalet. Framgent råder fortsatt viss osäkerhet kring pandemins mer långsiktiga effekter kopplat till bland annat affärsresor, events och caterings samt andra marknadsförutsättningar.

Försäljning och resultatet ökar när restriktionerna lyfts

Koncernens försäljning uppgick till 1 124 (820) MSEK, i fasta valutakurser motsvarar det en försäljningsökning om 41,3 %. Lättade restriktioner har haft en positiv effekt på affärsområde Duni, som ökar med 41,4 % mot föregående år. Affärsområde BioPak ökar sin försäljning med 41,1 % i relation till föregående år.

Den högre försäljningen tillsammans med statliga stöd har en direkt påverkan på det operativa resultatet som uppgick till 58 (-92) MSEK i kvartalet. Statliga stöd för fasta kostnader om 46 MSEK för de tyska bolagen har redovisats under kvartalet. Det avser perioden november 2020 till mars 2021. En ansökan för perioden april till juni 2021 kommer att lämnas in men förväntas ge en betydligt lägre effekt då pandemins negativa påverkan på koncernen har minskat under kvartalet.

Kostnadstryck på råvarumaterial och sjöfrakt

Bristen på containerkapacitet från Asien har tilltagit och medför förlängda leveranstider och signifikant ökade fraktkostnader på containers. Vi fortsätter att arbeta med att mitigera dessa genom att ha ett strikt kostnadsfokus men också genom prisjusteringar som har aviserats under kvartalet. Det är dock, som alltid, en viss fördröjning för att kompensera för kostnadsökningar på kort sikt.  

Partnerskap för hållbara lösningar och cirkuläritet

Koncernens mål är att erbjuda de mest hållbara förpackningslösningarna vid varje konsumtionstillfälle och att genom partnerskap och innovation bidra till en mer hållbar framtid. Viktiga steg mot full cirkuläritet är det nyligen annonserade samarbetsavtalet med &Repeat samt ett minoritetsförvärv och partnerskap med tyska Relevo GmbH.

Vidare har affärsområde Duni, via egen innovation och samarbete med OrganoClick AB, lanserat nya fossilfria produktmaterial för premiumservetter och dukar. Detta kompletterar den senaste innovationen med fiberbaserade ytterförpackningar för servetter, som kommunicerades under det första kvartalet.

Efter en lång tid i en tuff marknadssituation ser vi ljust på kommande månader där lättade restriktioner och ökad vaccinationstakt skapar förutsättningar för en återgång till en mer normal tillvaro, säger Robert Dackeskog, VD och koncernchef, Duni Group.

::

För ytterligare information kontakta:
Robert Dackeskog, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Magnus Carlsson, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Detta är en nyhet från Duni Group. Originalnyheten hittar du här.